Eric’s Mechanic u l-konformità mal-GDPR.
(Il-‘Privacy Policy’ tagħna u d-dejta personali tiegħek).

Skont ir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kap 586), għandna d-dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li tkun inġabret mingħandek u rridu nirrispettaw dan id-dmir.

Meta timmarka din il-kaxxa ifisser, li f’termini tal-GDPR, inti liberament qed tagħti l-kunsens tiegħek biex inżommu d-dejta personali tiegħek, għall-uniku skop li tikkuntattjak biss fuq is-servizz meħtieġ mill-app ericmechanic.app. Inti tista’ fi kwalunkwe ħin tirtira l-kunsens tiegħek billi tikkuntattjana hawn: service@ericmechanic.app

L-INFORMAZZJONI PERSONALI KOLLHA SE TKUN MIŻMUMA KUNFIDENZJALMENT GĦALL PERJODU TA’ XAHAR U MHUX SEJRA TKUN PUBBLIKATA FI KWALUNKWE FORMA JEW MOD.

____________

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR), effettiv mill-25 ta’ Mejju 2018, jirregola l-ipproċessar ta’ informazzjoni personali.

Minħabba n-natura tad-dejta li nipproċessaw aġġornajna l-proċessi tagħna biex niżguraw li nikkonformaw mar-rekwiżiti tal-GDPR. Bħala riżultat, Eric’s Mechanic joperaw  f’konformità ma’ din il-leġiżlazzjoni.

X’inhu l-GDPR?

Il-GDPR huwa sett ta’ liġijiet li jikkonċernaw kif id-dejta personali għandha tiġi pproċessata u maħżuna. Hija mmirata biex tagħti lill-individwi kontroll akbar fuq kif tintuża d-dejta tagħhom.

L-utenti tal-app  ericmechanic.app huma responsabbli biex jiżguraw li l-proċessi tad-dejta tagħhom stess ikunu konformi.

Xi Mistoqsijiet?

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dejta personali u l-GDPR, jekk jogħġbok ikkuntattjana hawn: service@ericmechanic.app

Eric’s Mechanic in Compliance with GDPR.
(Our Privacy Policy and your personal data).

In accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the Data Protection Act (Cap 586), we have a legal duty to respect and protect any personal information that is has been collected from you and we must respect this duty.

Ticking this box means, that in terms of the GDPR, you are freely giving us your consent to keep your personal data for the sole purpose of contacting you only on the required service by using the app  ericmechanic.app. You may at any time withdraw you consent by unsubscribing here: service@ericmechanic.app

ALL DATA WILL BE KEPT IN STRICTEST OF CONFIDENCE FOR A PERIOD OF ONE MONTH AND SHALL NOT BE MADE PUBLIC IN ANY FORM OR MANNER.

_________________________

The General Data Protection Regulation (GDPR), effective from 25 May 2018, governs the processing of personal information.

Given the varied nature of data we process in support of customers’ activities, we have audited and updated our processes to ensure we comply with the requirements of GDPR. As a result, Eric’s Mechanic operate in compliance with this new legislation.

What is the GDPR?
The GDPR is a set of laws concerning how personal data must be processed and stored. It is aimed at giving individuals greater control over how their data is used.

Users of the app  ericmechanic.app are responsible for ensuring their own data processes are compliant.

Any questions?
If you have any queries regarding personal data and the GDPR, please contact us on service@ericmechanic.app.